НАЧАЛО
БХТВ
КАКВО ВЯРВАМ
ИНТЕРНЕТ ЦЪРКВА
В СВЕТА НА ЧУДЕСАТА
БИБЛЕЙСКО УЧИЛИЩЕ ДПО
ВИДЕО КАНАЛ
КАК ДА ПРИЕМА ИСУС
КРЪЩЕНИЯ ВЪВ ВОДА
КРЪЩЕНИЕ В СВЯТИЯ ДУХ
СЛУЖЕНИЕ НА БОЛНИ
ИЗЦЕЛЕНИЕТО ТИ
МОЛИТВЕНИ НУЖДИ
СВИДЕТЕЛСТВА
СЛУЖЕНИЕ В НАЦИИТЕ
КОНФЕРЕНЦИИ
БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ
СЪБИТИЯ
НОВИНИ
ГАЛЕРИЯ
ДАРЕНИЯ
АДРЕС ЗА КОНТАКТИ
СЛУЖБИ


Обещания за изцеление

Обещания от Божието слово

Библията е пълна с обещания и обяснения, разглеждащи здравето и изцелението за Неговите деца. Винаги присъстващото разположение на Бог към нас в това отношение е отраз ено в Неговият завет към децата на Израел. В Изход 15:26, Той казва, "Ако прилежно сл ушаш гласа на Господа своя Бог, и вършиш онова, което Му е угодно, и слушаш заповедите Му, и пазиш всичките Му повеления, то не ще ти нанеса ни една от болестите, които нанесох върху египтяните; защото Аз съм Господ, Който те изцелявам."

Давид потвърждава, завета в Псалом 103:1-3, Той казва, " Псалми 103:1-3 Благославяй, душе моя, Господа, И всичко що е вътре в мен е нека хвали светото Му име.Благославяй, душе моя, Господа, И не забравяй ни едно от всичките Му благодеяния. Той е, Който прощава всичките ти беззакония, Изцелява всичките ти болести;"

Исус помагаше на болните, вършейки чудеса и изцелявайки всички, които дойдоха при Него. В Матея 4:23 са записани тези думи: " Тогава Исус ходеше по цяла Галилея, и поучаваше в синагогите им, и проповядваше благовестието на царството, като изцеляваше всякаква бо лест и всякаква немощ между людете."

Божията воля за теб е да ходиш в Божествено изцеление и правилно взаимоотношение с Него, това е подчертано ясно в Неговото слово. Обмислете този пасаж на светото писание тази седмица докато ходите във вяра и вярвате за вашето чудо днес:"

3 Иоаново 1:2 Възлюбений, молитствувам да благоуспяваш и да си здрав във всичко, както благоуспява душата ти.”

Матея 9:35 Тогава Исус обикаляше всичките градове и села и поучаваше в синагогите им и проповядваше благовестието на царството; и изцеляваше всякаква болест и всякаква немощ.”

Удивителните неща могат да се случат когато хората наследяват обещание. Това е принцип идващ направо от словото на Бог, и служението на Васил Петров е посветено на това да се моли в съгласие с хора, точно като вас. Хора които, желаят да видят работата и чудотворната сила на Святия Дух освободена.


Изповядай на глас

“Исус е Господ на моя живот. Аз съм забранил на греха, болестите и болките да имат сила и власт над мен. Аз съм простен и свободен от грях и вина. Мъртъв съм към греха и жив за Божията правда” (Колосяни 1:21, 22).

 

“Аз съм свободен от непростителност и воюване. Простил съм на всички, както Христос ми е простил, защото Божията любов е изляна в сърцето ми чрез Святия Дух” (Матей 6:12; Римляни 5:5).

 

“Исус понесе моите грехове на дървото, тъй щото да бъда мъртъв към греха и жив за правдата. Аз съм Божията правда в Христос Исус и чрез Неговите рани аз съм изцелен и здрав.” (1 Петрово 2:24; Римляни 6:11; 2 Коринтяни 5:21).

 

“Исус понесе моите болести и болки, следователно аз не давам място на болката и болестта, защото Бог изпрати Словото, та ме изцели” (Псалм 107:20).

 

“Отче, поради Твоето Слово аз съм победител. Победил съм този свят, плътта и дявола, защото по-велик е Този, Който е в мен, от този, който е в света” (1 Йоан 4:4).

 

“Ти си ми дал изобилен живот. Получих го чрез Твоето Слово и този живот навлезе във всяка тъкан на моето тяло и ми донася живот и здраве” (Йоан 10:10; 6:63).

 

“Небесни татко, аз внимавам на Твоето Слово, прикланям ухото си към него. Не го отдалечавам от очите си, пазя го дълбоко в сърцето си, защото то е живот и здраве на цялото ми тяло” (Притчи 4:20,22).

 

“Както Бог беше с Мойсей, така Той е и с мен. Очите ми няма да се помрачат, нито естествените ми сили ще отслабнат. Благословени са очите ми, защото виждат, и ушите ми -  защото чуват. Зло няма да ме постигне, нито язва ще приближи до шатъра ми. Защото си заповядал на ангелите Си да ме пазят във всичките ми пътища. В моите пътеки има живот, изцеление и здраве” (Псалм 91:10,11; Притчи 12:28).

 

“Исус взе моите болести и немощите ми понесе. Аз отказвам да приема болестите върху тялото си. Божият живот тече в тялото ми и донася изцеление на всяка клетка от моето същество” (Матей 8:17; Йоана 6:63).

 

“Понеже съм изкупен от проклятието, аз заявявам, че истината в Галатяни 3:13 тече и в моята кръв. Тя е проникнала във всяка клетка, като възстановява моето здраве и живот” (Марк 11:23; Лука 17:6).

 

“Отче, Твоят живот е в мен. Първо Петрово 2:24 е навлязло в кръвообръщението ми, като възстановява всяка клетка от тялото ми. Твоето Слово е създало една реалност в моето тяло и животът ми е изобилен във всяка клетка в името на Исус. Той бе проклет заради мен. Аз забранявам на израстъците и туморите да продължат съществуването си в тялото ми. Те нямат право на живот, защото аз съм освободен от властта на тъмнината” (Колосяни 1:13, 14).

 

“Всеки орган и тъкан от тялото ми функционира съвършено, според както Бог иска. Аз забранявам на всяка неправилна функция на даден орган в моето тяло в името на Исус” (Битие 1:28, 31).

 

“Отче, Твоето Слово е станало част от мен, то е навлязло дори и в кръвообръщението ми, то функционира във всяка клетка на тялото ми, като възстановява и трансформира тялото ми. Твоето Слово стана плът, защото Ти изпрати Твоето Слово и то ме изцели” (Яков 1:21; Пс.107:20; Пр.13:3). “Твоето Слово се изявява в моето тяло, като кара израстъците да изчезнат, артритите са нещо минало, аз изисквам костите и ставите на тялото ми да функционират правилно в името на Исус” (Марка 11:23; Матей 17:20).

 

“Небесни Татко, давам глас на Словото Ти! Дух на живот (1 Петрово 2:24), направи щото моето тяло да се съобразява със Словото Ти. То преобразува всяка клетка от мен. Артрити, вие трябва да си отидете! Болест- ти също! Тумори, вие не можете да живеете в мен, защото духът на Бога е в мен! Ти страх и депресия, нямаш сила и власт над мен, защото Божието Слово е моята изповед!” (Марка 11:23).